CheckoutApplePayTokenDataHeader

This object provides the input for CheckoutApplePayTokenDataHeader.

Fields

NameTypeDescription
ephemeralPublicKeyStringThe ephemeral Public Key
transactionIdStringThe Transaction ID
publicKeyHashStringThe Public Key Hash